Zgłoś się do Nas, a pomożemy Ci w zakresie:

Utylizacja odpadów

Rekultywacja ziemi

Serwis i montaż

Czyszczenie wraz z odbiorem odpadów

Kompleksowe wsparcie
w gospodarce odpadami

Odtłuszczanie powierzchni
Jako pierwsza firma w Polsce, AWAS-Serwis od podstaw zbudowała własne zakłady do unieszkodliwiania odpadów. Dziś te instalacje są: nowoczesne, oparte na innowacyjnych rozwiązaniach technologicznych, w pełni bezpieczne i przyjazne środowisku. Dzięki nowatorskim rozwiązaniom technologicznym przywiezione odpady są oczyszczane do stopnia pozwalającego na ich gospodarcze wykorzystanie. Nasze zakłady zlokalizowane są kluczowych logistycznie województwach co daje możliwość świadczenia usług na terenie całego kraju.

AWAS – Serwis stosuje innowacyjne i autorskie technologie rekultywacji ziemi  EX SITU:

 • Technologia bioremediacji na płycie
 • Technologia wypłukiwania zanieczyszczeń przy użyciu specjalistycznej płuczki

  Zalety stosowanych metod:

 • szybka i kontrolowana dekontaminacja gleb
 • oczyszczanie ziemi, tłucznia, gruzu z uzyskaniem 100 % efektu remediacji
 • prowadzenie procesu bez względu na warunki atmosferyczne i „witalność” bakterii
 • znaczna oszczędność kosztów

Oferujemy elastyczne rozwiązania w zakresie:

 • doradztwa w zakresie sposobów i metod zagospodarowania odpadów przemysłowych niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne
 • optymalizacji procesu odbioru odpadów
 • obsługi logistycznej procesu odbioru odpadów bezpośrednio z miejsc ich powstawania

Świadczymy specjalistyczne usługi w zakresie odtłuszczania wszelkiego rodzaju powierzchni.
Priorytetem naszej firmy jest nie tylko kompleksowe zadbanie o separatory ale także o pomieszczenie w którym się one znajdują. Usługa czyszczenia oraz odtłuszczania ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa, wymogów BHP oraz komfortu osób które nadzorują pracę urządzeń.
Środek, którego używamy jest całkowicie bezpieczny i bezkonkurencyjny w zakresie usuwania zanieczyszczeń olejowych oraz ropopochodnych w porównaniu do innych na rynku.

Świadczymy specjalistyczne usługi, zapewniając sprawne działanie urządzeń takich jak:

 • separatory substancji ropopochodnych
 • separatory tłuszczu
 • piaskowniki, osadniki i odstojniki szlamu
 • serwis przepompowni sanitarnych i deszczowych
 • oczyszczalnie biologiczne
 • biomyjnie

Oferujemy:

 • okresowe przeglądy techniczne separatorów i pompowni
 • przeglądy budowlane separatorów
 • bieżące konserwacje i naprawy
 • rozruchy i eksploatację oczyszczalni biologicznych
 • serwis wszystkich rodzajów urządzeń inżynierii sanitarnej – posiadamy autoryzację
 • obsługę urządzeń oczyszczalni ścieków
 • optymalizację oczyszczalni gminnych pod względem zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych
 • automatyzację procesów technologicznych

Usuwanie płynnych i stałych zanieczyszczeń wykorzystując wysokospecjalistyczne pojazdy asenizacyjne, pozwalające na precyzyjne wyczyszczenie urządzeń.

Nasza flota jest przystosowana do opróżniania urządzeń z odpadów płynnych i stałych oraz ich bezpieczny transport do naszych własnych instalacji unieszkodliwiania odpadów.

Zgłoś się do Nas, a pomożemy Ci w zakresie:

Utylizacja odpadów

Jako pierwsza firma w Polsce, AWAS-Serwis od podstaw zbudowała własne zakłady do unieszkodliwiania odpadów. Dziś te instalacje są: nowoczesne, oparte na innowacyjnych rozwiązaniach technologicznych, w pełni bezpieczne i przyjazne środowisku.
Dzięki nowatorskim rozwiązaniom technologicznym przywiezione odpady są oczyszczane do stopnia pozwalającego na ich gospodarcze wykorzystanie. Nasze zakłady zlokalizowane są kluczowych logistycznie województwach co daje możliwość świadczenia usług na terenie całego kraju.

Czyszczenie wraz z odbiorem odpadów

Usuwanie płynnych i stałych zanieczyszczeń wykorzystując wysokospecjalistyczne pojazdy asenizacyjne, pozwalające na precyzyjne wyczyszczenie urządzeń.

Nasza flota jest przystosowana do opróżniania urządzeń z odpadów płynnych i stałych oraz ich bezpieczny transport do naszych własnych instalacji unieszkodliwiania odpadów.

Serwis i montaż

Świadczymy specjalistyczne usługi, zapewniając sprawne działanie urządzeń takich jak:

 • separatory substancji ropopochodnych
 • separatory tłuszczu
 • piaskowniki, osadniki i odstojniki szlamu
 • serwis przepompowni sanitarnych i deszczowych
 • oczyszczalnie biologiczne
 • biomyjnie

Oferujemy:

 • okresowe przeglądy techniczne separatorów i pompowni
 • przeglądy budowlane separatorów
 • bieżące konserwacje i naprawy
 • rozruchy i eksploatację oczyszczalni biologicznych
 • serwis wszystkich rodzajów urządzeń inżynierii sanitarnej – posiadamy autoryzację
 • obsługę urządzeń oczyszczalni ścieków
 • optymalizację oczyszczalni gminnych pod względem zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych
 • automatyzację procesów technologicznych

Odtłuszczanie powierzchni

Świadczymy specjalistyczne usługi w zakresie odtłuszczania wszelkiego rodzaju powierzchni.
Priorytetem naszej firmy jest nie tylko kompleksowe zadbanie o separatory ale także o pomieszczenie w którym się one znajdują. Usługa czyszczenia oraz odtłuszczania ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa, wymogów BHP oraz komfortu osób które nadzorują pracę urządzeń.
Środek, którego używamy jest całkowicie bezpieczny i bezkonkurencyjny w zakresie usuwania zanieczyszczeń olejowych oraz ropopochodnych w porównaniu do innych na rynku.

Kompleksowe wsparcie w gospodarce odpadami

Oferujemy elastyczne rozwiązania w zakresie:

 • doradztwa w zakresie sposobów i metod zagospodarowania odpadów przemysłowych niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne
 • optymalizacji procesu odbioru odpadów
 • obsługi logistycznej procesu odbioru odpadów bezpośrednio z miejsc ich powstawania

Rekultywacja ziemi

AWAS – Serwis stosuje innowacyjne i autorskie technologie rekultywacji ziemi  EX SITU:

 • Technologia bioremediacji na płycie
 • Technologia wypłukiwania zanieczyszczeń przy użyciu specjalistycznej płuczki

  Zalety stosowanych metod:

 • szybka i kontrolowana dekontaminacja gleb
 • oczyszczanie ziemi, tłucznia, gruzu z uzyskaniem 100 % efektu remediacji
 • prowadzenie procesu bez względu na warunki atmosferyczne i „witalność” bakterii
 • znaczna oszczędność kosztów

Nasze ostatnie realizacje:

 • Emil
 • Posted by Emil
22 września 2023
 • Emil
 • Posted by Emil
31 stycznia 2023
 • Emil
 • Posted by Emil
25 lutego 2022
 • Emil
 • Posted by Emil
17 lutego 2022
 • Emil
 • Posted by Emil
 • Emil
 • Posted by Emil
24 listopada 2021

Należy mieć na uwadze...

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dn. 12 lipca 2019r. (Dz.U. 2019 poz. 1311 )* w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych, §17 brzmi:

 1. Ocenę, czy są spełnione warunki, o których mowa w ust. 1, przeprowadza się na podstawie dokonywanych przez zakład, co najmniej dwa razy w roku przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających. Eksploatacja powinna odbywać się zgodnie z instrukcją obsługi i konserwacji urządzeń oczyszczających, a czynności z nią związane odnotowane w zeszycie eksploatacji tego urządzenia.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dn. 12 lipca 2019r. (Dz.U. 2019 poz. 1311 )* w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych, §17 brzmi:

 1. (…)
 2. Spełnienie warunków, o których mowa w ust. 1, w stosunku do wód opadowych lub roztopowych wprowadzanych do wód lub do urządzeń wodnych z urządzeń oczyszczających o przepustowości nominalnej większej niż 300 l/s ocenia się na podstawie przeglądów, o których mowa w ust. 5, oraz na podstawie badań, w zakresie normowanych substancji zanieczyszczających, wykonanych w czasie trwania opadu, co najmniej dwa razy w roku, w okresie wiosny i jesieni; próbkę do badań należy uzyskać przez zmieszanie trzech próbek o jednakowej objętości pobranych w odstępach czasu nie krótszych niż 30 minut.
 

Skuteczne procesy oczyszczania ścieków opadowych wymagają stałej kontroli oraz systematycznego usuwania zanieczyszczeń. Prowadzenie takich działań ma bezpośredni wpływ na efektywność pracy tych urządzeń, tym samym na jakość oczyszczanych w nich ścieków. Czyszczenie tych urządzeń winno być wykonywane regularnie przez wyspecjalizowaną firmę, która posiada stosowne zezwolenia.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity z dnia 7 czerwca 2018r. Dz.U. 2018 poz. 1202) * – art. 62 ust. 1 pkt 1 brzmi: 1. Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:

 1. Okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:
  • elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
  • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska okresowej,

Aby utrzymać prawidłowe funkcjonowanie separatora, należy brać pod uwagę wymagania producenta zawarte w instrukcji użytkowania tych urządzeń. Większość producentów zaleca przeglądy minimum co 6 miesięcy dla separatorów ropopochodnych oraz co 2 miesiące dla separatorów tłuszczu

W myśl art. 3.1.32 ustawy o odpadach ( tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 21 z późn. zm.) firma serwisująca jest wytwórcą odpadów powstających podczas świadczenia usługi w zakresie czyszczenia zbiorników lub urządzeń ( chyba, że łącząca Strony umowa stanowi inaczej).

Jednocześnie staje się odpowiedzialna za ewidencję i sprawozdawczość.

Zdarza się, że przyczyną niewłaściwego funkcjonowania urządzenia jest źle przeprowadzony jego montaż lub  uruchomienie. Okazuje się, że usługi związane z konserwacją urządzeń, nie mogą być przeprowadzane przez przypadkowe firmy. Firma, której obsłudze serwisowej poleca się urządzenie, powinna posiadać stosowne zezwolenia, odpowiednie doświadczenie oraz zaplecze organizacyjne. Wszystkie warunki stawiane profesjonalnej firmie serwisowej są spełniane przez AWAS.

W obecnej chwili właściciele obiektów coraz chętniej nawiązują współpracę z firmami serwisowymi, które kompleksowo zajmą się odpadami wytwarzanymi na ich obiektach. Nawiązanie takiej współpracy (podparte stałą umową) znacznie redukuje koszty firmy oraz oszczędza czas na kontakty z poszczególnymi odbiorcami odpadów. Jesteśmy tego w pełni świadomi i podjęliśmy wszelkie działania, aby móc naszego Klienta obsługiwać kompleksowo.

Posiadamy niezbędne wyposażenie, poczynając od specjalistycznych cystern, w pełni wyposażonych samochodów serwisowych, a kończąc na własnych Zakładach do unieszkodliwiania odebranych odpadów ropopochodnych w postaci piasków zaolejonych i mieszanin wodno-olejowych.

Masz pytania?
Napisz nam wiadomość

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Polityka prywatności.