O Nas

awas serwis
DOŚWIADCZENIE
Dwadzieścia lat obecności na rynku pozwoliło na zdobycie doświadczenia (oraz referencji) w branży gospodarki odpadami. Jesteśmy znani z kompetencji i profesjonalizmu. Bliska współpraca z firmami z pokrewnych branż oraz śmiałe wdrażanie naszych autorskich technologii unieszkodliwiania odpadów zapewniły nam sukces oraz bezpieczny i organiczny rozwój. Najbardziej jednak dumni jesteśmy z wieloletniej owocnej współpracy z naszymi Klientami.
DOŚWIADCZENIE
BOGATY PARK MASZYNOWY
Spółka dysponuje świetnie rozwiniętym parkiem wysokospecjalistycznych samochodów serwisowych. Są to nowoczesne jednostki przeznaczone do czyszczenia separatorów, przepompowni i układów kanalizacyjnych. Pozwalają na odpompowanie ciężkich frakcji szlamów i piachu, ciśnieniowe czyszczenie opróżnianych zbiorników oraz całych sieci kanalizacyjnych. W sytuacjach awaryjnych, gdzie niezbędna jest błyskawiczna reakcja na miejscu zdarzenia wykorzystujemy nowoczesne pojazdy tzw. oczyszczalnie mobilne.
BOGATY PARK MASZYNOWY
WŁASNE NEUTRALIZATORNIE
Zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych, zwłaszcza ropopochodnych to działania do których Spółka podchodzi z pełną odpowiedzialnością i zaangażowaniem. Do unieszkodliwiania bądź do odzysku przyjmujemy większość odpadów z grup 01 - 20. Realizując procesy obróbki odpadów stosujemy między innymi nasze autorskie technologie.
WŁASNE NEUTRALIZATORNIE
ZASIĘG USŁUG
Większość naszych instalacji zlokalizowanych jest w Polsce Centralnej oraz na terenie województwa wielkopolskiego, co zapewnia optymalizację (skrócenie) odległości między miejscem wytwarzania a unieszkodliwiania odpadów. Instalacje umiejscowione są w pobliżu węzłów komunikacyjnych i autostrad. Wszystko to powoduje, że zasięg naszych usług obejmuje teren całej Polski.
ZASIĘG USŁUG
ZEZWOLENIA
Do każdej z naszych instalacji przypisanych jest szereg decyzji, w szczególności pozwolenia zintegrowane o szerokim zakresie. Zapewnia to duże możliwości i jednocześnie przejrzystość działań na każdym etapie zagospodarowania odpadu. Gwarantujemy pełną zgodność świadczonych usług z obowiązującymi przepisami. Posiadane przez naszą firmę decyzje dają pewność naszym kontrahentom, iż przyjęte odpady zostaną unieszkodliwione zgodnie z obowiązującym prawem.
ZEZWOLENIA
NIEZALEŻNOŚĆ
Spółka w przeciwieństwie do konkurencji zapewniła sobie kompletność usług. Jej potencjał gwarantuje kompletny łańcuch usług dzięki własnemu taborowi specjalistycznych samochodów asenizacyjnych (cystern), odpowiednio wyposażonych samochodów serwisowych, niezbędnych środków transportu, profesjonalnie wykształconych pracowników, niezbędnych decyzji i koncesji oraz autorskich technologii odzysku, recyklingu, unieszkodliwiania, składowania odpadów, bez konieczności angażowania firm trzecich.
NIEZALEŻNOŚĆ
PRACOWNICY
Nasza kadra to doświadczeni i fachowo przeszkoleni serwisanci, operatorzy specjalistycznych cystern asenizacyjnych, kompetentni handlowcy oraz pracownicy pionu administracyjnego. Wszystkich nas łączy wspólny cele jakimi są dbałość o nasze wspólne dobro – środowisko oraz profesjonalne i odpowiedzialne podejście do potrzeb naszych Klientów.
PRACOWNICY

Polityka zarządzania jakością

Polityka firmy, realizowana w ramach stale doskonalonego zintegrowanego systemu zarządzania jakością, środowiskowego i bhp opartego na wymaganiach norm ISO.

Certyfikaty

Podczas projektu „Płuczka” wyselekcjonowaliśmy i zmodyfikowaliśmy szczep bakterii, który współdziała z zanieczyszczeniem ropopochodnym, które w naszych odpadach występuje. Przekazaliśmy próbki szczepu i badania do Narodowego Instytut Zdrowia Publicznego PZH i otrzymaliśmy atest higieniczny. Jest to bardzo ważny atest, gdyż daje nam bezpieczną możliwość namnażania tych bakterii i mamy cały proces biologiczny pod kontrolą.

Certyfikaty potwierdzające spełnianie wymagań
PN-EN ISO 9001:2015 i PN-EN ISO 14001:2015-09.

Projekty unijne

Firma "AWAS-SERWIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ informuje, że otrzymała dofinansowanie na realizację Projektu:
„Kompleksowe usuwanie zanieczyszczeń organicznych i substancji nieorganicznych z odpadów płynnych, szlamów i stałych w jednym kompleksowym procesie fizykochemicznym na jednej instalacji”

Dane podstawowe:

Wartość projektu : 2 399 450,00 zł
Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 1 229 750,00 zł

Dokumentacja projektu powstała przy udziale firmy SONDER – https://sonder.pl/

Opis projektu:

Celem Projektu jest wdrożenie do działalności innowacji procesowej w zakresie kompleksowej metody oczyszczania odpadów płynnych, stałych i szlamów. Cel ten zostanie zrealizowany dzięki przeprowadzeniu zaplanowanych w module badań przemysłowych (zadanie – Badania laboratoryjne nad opracowaniem komponentów technologii) i prac rozwojowych (zadanie – Implementacja technologii w warunkach rzeczywistych), które doprowadzą do osiągnięcia zakładanych rezultatów – powstanie technologia usuwająca zanieczyszczenia organiczne i substancje nieorganiczne w jednym procesie fizykochemicznym prowadzonym na jednej instalacji. Spółka wdroży nowy proces biznesowy polegający na realizacji usług w zakresie skutecznego oczyszczania wszystkich frakcji dostarczanych przez klientów odpadów w jednym ciągu technologicznym przy zastosowaniu kilku metod usuwania zanieczyszczeń.


Wdrożenie nowej technologii zaspokoi potrzeby odbiorców wytwarzających i potrzebujący unieszkodliwienia:
– odpadów ciekłych i szlamów z przemysłu farbiarskiego
– odpadów ciekłych i szlamów z przemysłu galwanicznego
– ciężkich odpadowych zawierających znaczne ilości substancji ropopochodnych (szlamy czy
odpady stałe)
– odpadów chemicznych nie podatnych na oczyszczenie jedną z technologii

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Wdrożenie innowacyjnej usługi na bazie wyników prac B+R w firmie AWAS-Serwis sp. z o.o. RPMA.03.03.00-14-C616/19

Projekt zrealizowany, miał celu wzrost aktywności inwestycyjnej firmy AWAS Serwis sp. z o.o. Dotyczył on wdrożenia wyników prac B+R przeprowadzonych na nasze zlecenie przez Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Inwestycja polegała na wprowadzenie na rynek innowacyjnej usługi odwadniania osadów, szlamów, piachów pochodzących z separatorów olejowych, dzięki zakupionej mobilnej stacji do odwadniania osadów.

Innowacyjność tej usługi polega na:

1. jej mobilnym wykonywaniu

2. jej zwiększonej wydajności

3. niskich kosztach

4. świadomej redukcji ilości powstających odpadów

5. uniwersalności rozwiązania

6. nieograniczonym zakresie świadczenia usługi

Ad.1 Mobilność usługi – brak konieczności przewożenia dużych ilości niebezpiecznych odpadów

Ad.2. Wydajność usługi – 40 m3/h (dzienna praca przez 10 godzin to 400 m3 przerobionego odpadu)

Ad.3. Niskie koszty – ograniczenie transportu i obsługi do pracy

Ad.4. Ekologia i redukcja odpadów – zastosowanie biedegradowalnych odczynników i skuteczność odwodnienia do 90%

Ad.5. Uniwersalność – możliwość wykorzystania urządzenia w różnych warunkach i do zróżnicowanych celów

Ad.6. Nieograniczony zasięg świadczenia usługi – łatwe przemieszczane usługi i zwiększenie zakresu geograficznego

Potrzeby rynku, na które rezultat projektu jest odpowiedzią – ukierunkowanie na rozwiązanie następujących problemów i oczekiwań rynku:

1. Zmniejszenie poziomu ryzyk związanych z transportem odpadów

Pokonywanie dużych odległości od miejsca czyszczenia urządzeń infrastruktury podziemnej klienta do miejsca unieszkodliwiania generuje szereg problemów. Wyróżnić wśród nich należy m.in.:

– zbędne koszty paliwa,

– zbędny czas pracy kierowców (ograniczenia związane z ustawą o czasie pracy kierowców i operatorów cystern),

– wysoka emisja spalin,

– obciążenie dróg, którymi się poruszają pojazdy,

– wysokie ryzyko wypadku przy przewożeniu odpadów niebezpiecznych i skażenia środowiska przy wycieku.

Zaspokojenie potrzeby: dzięki minimalizacji przewożenia odpadów wszystkie ww. wymienione ryzyka zostaną wyeliminowane. Do tej pory każdy przewóz to ryzyko wypadku i możliwość skażenia środowiska przez wyciek odpadów.

2. Ograniczenie powstawiania i przemieszczania odpadów

Ze względu na fakt, że na terenie Polski jest bardzo mało instalacji, które mogę przyjmować i unieszkodliwiać odpady z grupy 13 05* i podobnych oraz ze względu na fakt, że są one niewystarczająco wyposażone, zastosowanie mobilnych stacji jako doposażenie instalacji redukuje zbędne koszty inwestycji na każdym obiekcie.

Zaspokojenie potrzeby: Mobilna stacja odwadniania może pracować cyklicznie na poszczególnych instalacjach, swobodnie zmieniając miejsce jej pracy. Stacje mobilne nie wymagają skomplikowanych formalności ich uruchamiania, gdyż nie są na stałe związane z terenem instalacji, a ich przemieszczanie jest proste, gdyż są zabudowane w kontenerach hakowych, więc każdy wynajęty pojazd hakowy może swobodnie przemieszczać z jednego miejsca do drugiego. Nowa usługa może być świadczona poza granicami kraju, gdyż nie dochodzi wtedy do przemieszczania odpadów (co jest utrudnione, ograniczone i wymaga zgód i pozwoleń międzynarodowych). Przemieszczane jest jedynie urządzenie do świadczenia usług.

3. Możliwość pracy w miejscu powstania odpadów (na obiektach klienta)

Dotychczas stosowane są pojazdy asenizacyjne, które mają ograniczoną pojemność załadowczą i które po każdym napełnieniu muszą wyjeżdżać z obiektu klienta i jechać na instalację, aby rozładować przewożone odpady niebezpieczne..

Zaspokojenie potrzeby: Mobilna stacja do odwadniania osadów ma zastosowanie w obsłudze klientów, którzy mają duże systemy podczyszczania wód deszczowych (o dużej pojemności) – np. lotniska, parkingi powyżej kilku hektarów powierzchni, bądź są obiektami trudno dostępnymi jak np. jednostki wojskowe czy lotniska wojskowe lub cywilne, gdzie wymagane są przepustki, a każdorazowy wjazd pojazdów asenizacyjnych uruchamia skomplikowane procedury. Nowa usługa pozwoli na jednorazowe wprowadzenie mobilnej stacji odwadniania na obiekt klienta, która będzie prowadziła proces tak długo, aż cała praca zostanie wykonana.

4. Obniżenie kosztów usługi

Do tej pory świadczenie usługi jest mniej efektywne i droższe. Wpływa to negatywnie na chęć współpracy i powoduje zwiększenie zanieczyszczeń środowiskowych.

Zaspokojenie potrzeby: Dla klienta wdrożenie nowej usługi to czysty rachunek ekonomiczny: zamiast wywozić np. 1000 m3 w cenie X, wywożone jest z obiektu 10%, czyli 100 m3 w cenie X. To wpływa znacząco na obniżenie ceny usługi. Dodatkowo, AWAS-Serwis angażuje do pracy mniej pojazdów, mniej czasu poświęca na transport, mniej osób zatrudnia do wykonania konkretnej usługi, mniej kilometrów pokonuje. Wszystko to wpływa na obniżenie kosztów logistyki i transportu. Dodatkowo, mniejsze koszty świadczenia usług, oznaczają większą chęć ze strony klientów do dbania o środowisko i do zlecania usług.

5. Efektywność odwadniania osadów

Do tej pory proces jest mało efektywny. Dlatego, wdrożenie usługi jest niezbędne. Ciągły wzrost przetwarzania zasobów w ostatnich latach wywołuje negatywne oddziaływania na środowisko i ludzi, ni

Innowacyjna usługa oparta o skonstruowanie płuczki do ziemi skażonej produktami ropopochodnymi” realizowany w ramach Osi priorytetowej 1, Działania 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 RPMA.01.02.00-IP.01-14-086/18

Opis inwestycji objętej Projektem

              Inwestycja zrealizowana dzięki uzyskaniu dofinansowania w ramach Projektu oznacza rozwój już prowadzonej działalności poprzez wprowadzenie na rynek nowej usługi (innowacja produktowa). Wynikiem realizacji Projektu jest wdrożenie usługi rekultywacji dużych mas skażonej ziemi. Innowacyjna usługa będzie polegała na przyjmowaniu od klientów ziemi skażonej produktami ropopochodnymi i unieszkodliwianiu zanieczyszczeń, aby efektem takiego procesu była ziemia, którą można będzie wykorzystać gospodarczo. W procesie zostanie zastąpiony tradycyjny proces mikrobiologiczny procesem mechanicznym w nieznacznym stopniu posiłkując się mikroorganizmami na etapie końcowym.

              Spółka AWAS Serwis opracowała technologię, zbadała i udowodniła jej skuteczność, aby rekultywacja skażonych gruntów odbywała się szybko, bezpiecznie i na dużą skalę przemysłową. Technologia, która została wdrożona na rynek w formie usługi, składa się z szeregu procesów po sobie następujących, tworzących ciąg technologiczny w cyklu zamkniętym (rozdrabnianie mas ziemi, przesiewanie, płukanie i wypłukiwanie zanieczyszczeń, obróbka powstałej pulpy na hałdach, podczyszczanie i recykling popłuczyn powstających w procesie, remediacja i kompostowanie osadów powstających w czasie procesu).

Zapotrzebowanie rynkowe na rezultat Projektu

Zapotrzebowanie rynkowe na wyspecjalizowaną usługę rekultywacji gruntu z pełnym recyklingiem jest duże. Istnieje szereg potrzeb rynku, które do tej pory nie zostały zaspokojone. Usługa ma ogromne szanse na zastosowanie w praktyce gospodarczej, ponieważ jest ukierunkowana na rozwiązanie następujących problemów i oczekiwań rynku:

Potrzeby rynku, na które rezultat Projektu jest odpowiedzią

  1. Poprawa stanu środowiska naturalnego, w tym poprzez wzrost nakładów na gospodarkę odpadami i efektywniejszą rekultywację gruntów
    1. Problemem są wciąż występujące w Polsce grunty zdegradowane, czyli takie, których rolnicza lub leśna wartość użytkowa zmalała, w szczególności w wyniku pogorszenia się warunków przyrodniczych albo wskutek zmian środowiska oraz działalności przemysłowej, a także wadliwej działalności rolniczej. Dlatego tak istotne jest szukanie i wdrażanie rozwiązań z zakresu rekultywacji gruntów.
    2. Zmniejszenie ilości odpadów niewykorzystywanych gospodarczo poprzez wzrost poziomu recyklingu. Pozwala ona na szybszą i bardziej efektywną całkowitą poprawę stanu gruntu przeznaczonego do rekultywacji (skuteczne oczyszczanie i zmniejszenie zanieczyszczeń).
      1. Odzysk odpadów to proces, którego głównym wynikiem jest to, aby odpady służyły użytecznemu zastosowaniu przez zastąpienie innych materiałów, które w przeciwnym przypadku zostałyby użyte do spełnienia danej funkcji, lub w wyniku którego odpady są przygotowywane do spełnienia takiej funkcji w danym zakładzie lub ogólnie w gospodarce.

Recykling, który został osiągnięty poprzez realizację Projektu i wprowadzony do oferty firmy  to odzysk, w ramach którego odpady są ponownie przetwarzane na produkty, materiały lub substancje wykorzystywane w pierwotnym celu lub innych celach.

Stosowane do tej pory przez firmy unieszkodliwianie odpadów jest to proces niebędący odzyskiem, a jedynie przywróceniem poprzednich właściwości niektórym składnikom procesu. Nieuniknione podczas dotychczasowych działań jest składowanie zanieczyszczeń, których nie można zrecyklingować, co ze względu na fakt występowanie w gruntach odpadów szczególnie niebezpiecznych prowadzi do wtórnego zanieczyszczania środowiska. Co więcej dotychczas stosowane rozwiązania wymagają większych nakładów finansowych m.in. właśnie ze względu na fakt, że część odpadów musi być składowana, bo nie ma możliwości ich ponownego wykorzystania.

Planowana do wprowadzenia usługa z jednej strony zmniejszy koszty unieszkodliwiania, a z drugiej umożliwi dalsze wykorzystanie odpadu gospodarczo. Będzie to pewny sposób na zagwarantowanie skuteczności rekultywacji gruntów.

Dzięki zapewnieniu efektywnej rekultywacji, firmy będą mogły zaoszczędzone środki finansowe przeznaczyć na inne cele.

Problemem firm, które muszą unieszkodliwiać niebezpieczne grunty, gdzie zaplanowano inwestycje, są nierzetelni usługodawcy. Często, ze względu na zaproponowanie niskiej ceny wygrywają przetargi, mimo że nie posiadają własnych instalacji lub podpisanych umów na zrzut odpadów niebezpiecznych, co skutkuje tym, że muszą się tych odpadów pozbyć w sposób niezgodny z prawem.

Zleceniodawca na ogół nie kontroluje, gdzie taki niebezpieczny odpad trafia. Prowadzi to do wielu patologii. Często firma zlecająca usługę jest pewna, że wywiązała się ze wszelkich wymaganych obowiązków i nie przyczynia się do zagrożeń środowiskowych. Tymczasem w rzeczywistości jest inaczej. Nowa usługa Wnioskodawcy ze względu na krótszy i bardziej efektywny proces będzie tańsza, dzięki czemu będzie zdecydowanie bardziej konkurencyjna.

Wśród nowych cech i funkcjonalności szczególnie istotnych z punktu widzenia odbiorców należy wskazać:

*       mała ilość potrzebnego miejsca i możliwość unieszkodliwania dużych mas ziemi

*       duża, wręcz nieograniczona wydajność pracy płuczki

*       uniezależnienie od warunków atmosferycznych

*       pełna kontrola nad procesem wypłukiwania

*       krótki czas rekultywacji

*       uproszczenie procesu (minimalizacja użycia mikroogranizów) 

Akty prawne

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Polityka prywatności.